Learn Python the Hard Way là cuốn sách dạy về Python và những mindset về lập trình nói chung.

Mở đầu, cuốn sách sẽ dạy bạn cách cài đặt Python (cho cả Windows và Mac). Bạn sẽ  thiết lập được một môi trường hoàn chỉnh để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ được tìm hiểu các kiến thức về Python như:

  • Lệnh print, chuỗi (strings) và biến (variables).
  • Cách làm việc với files: đọc, viết, copy.
  • Giới thiệu các hàm.
  • Giới thiệu về kiểu dữ liệu Boolean và câu lệnh “if”.  
  • Phân tích các vòng lặp. 
  • Ôn tập về các ký hiệu và cung cấp một cheat sheet nhỏ về các từ khoá, kiểu dữ liệu, chuỗi thoát (string escape sequences) và các toán tử.
  •  Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming).
  •  Giới thiệu ngắn gọn về phát triển web với Flask.
  • Và một số nội dung liên quan.